НСГТП •Кристиан Таков•

Име: Национално състезание по гражданско и търговско право Кристиан Таков

Страна: България

Език: Български

Формат: Националното състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право се провежда ежегодно сред студенти от юридическите факултети в Република България.  В случай, че желание за участие в състезанието заявят повече от осем отбора, се провежда предварителен писмен кръг за определяне на осем отбора – финалисти. Писменият кръг се състои от решаване на тест, попълване на писмен отговор в свободен текст на четири въпроса от областта на гражданското и търговското право и/или решаване на два мини-казуса от областта на гражданското и търговското право, които са поставени по четири въпроса за отговор в свободна форма.

Допуснатите до устните кръгове отбори се подготвят и представляват страните по един хипотетичен казус от областта на гражданското и търговското право в рамките на симулиран граждански процес като представители на всяка от страните – ищец и ответник. Всеки от отборите взема участие в три устни кръга, в които се изправя срещу три други отбора. Всеки отбор трябва да участва два пъти в ролята на ищец и два пъти в ролята на ответник. Всеки от членовете на отбора задължително говори пред съдиите, като равното участие на състезателите в пледоариите носи допълнителни точки на отбора.

От отборите се очаква да изготвят и искова молба,  съдържаща изложение на исковете и аргументите на ищеца в тяхна подкрепа. Отговор на искова молба не се представя от отборите. Най-добрата искова молба се обявява заедно с обявяването на победителя от Състезанието след края на финалният кръг. На участника, събрал най-много точки в рамките на устните кръгове, се предоставя специална награда.

Facebook страница на състезанието: тук

Участници: В състезанието участват отбори от юридическите факултети в България, включително Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий.“ и Университът за национално и световно стопанство.

Кратка история на състезанието: През 2018 г. състезанието е спечелено от Ана Петрова, Емануил Колев, Натали Тодорова и Петя Норова, представляващи Софийския университет „Св. Климент Охридски“. До финал достигат и Диан Дачев, Димитър Илиев, Йоана Мирчева и Силвия Йовчева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий.“

Изисквания към кандидатите: В състезанието могат да участват отбори, които се състоят от двама, трима или четирима студенти по специалност „право“, които се обучават във висше училище в Република България. Отборите могат да се състоят от участници, които се обучават в едно и също висше училище.